Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin
Aydınlatma Metni

AMENO TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ  (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve bağlı mevzuatına uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “veri sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileri aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL VERİLER

Kullanıcılarımızla ilgili olarak üç farklı şekilde kişisel veri topluyoruz:

 1. Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler: Adınız, soyadınız, iletişim bilgileri, profil resmi gibi kayıt ve profil bilgileri. Ayrıca, kullanıcılarımızın oluşturduğu içerikler, müşteri destek talepleri ve diğer iletişimler de kişisel veri olarak kabul edilir.
 2. Otomatik olarak topladığımız bilgiler: Kullanıcıların konum bilgileri (GPS koordinatları ve WiFi verileri dahil), işlem bilgileri (ödeme işlemleri, güzergah bilgileri vb.), kullanım bilgileri (erişim tarih ve saatleri, görüntülenen sayfalar vb.), cihaz bilgileri (marka, model, IP adresi, işletim sistemi vb.) gibi bilgiler otomatik olarak toplanır.
 3. Diğer kaynaklardan aldığımız bilgiler: Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar, kimlik doğrulama hizmetleri, sosyal medya platformları ve resmi kurumlar gibi kaynaklardan kişisel veriler alabiliriz.

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI

Topladığımız kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla kullanabiliriz:

 1. Hizmetlerimizi sunmak ve işlemek,
 2. Kullanıcı hesaplarını oluşturmak ve yönetmek,
 3. Talep edilen hizmetleri yerine getirmek,
 4. Ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,
 5. Hizmetlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek,
 6. Kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek,
 7. Kullanıcılar arasındaki iletişimi sağlamak,
 8. Kullanıcı desteği sağlamak,
 9. Güvenlik ve dolandırıcılık önlemleri almak,
 10. Yasal yükümlülükleri yerine getirmek,
 11. Pazarlama ve reklam faaliyetlerini yürütmek,
 12. Hukuki süreçlerde ve resmi kurum taleplerinde işbirliği yapmak.

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI

Kişisel verilerinizi, yalnızca aşağıdaki durumlar dâhilinde ve gerektiği ölçüde paylaşabiliriz:

 1. Hizmet sunmak için ihtiyaç duyduğumuz üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları ile,
 2. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için resmi makamlarla ve yetkili kurumlarla,
 3. Kullanıcıların güvenliği ve emniyetini sağlamak için diğer kullanıcılarla,
 4. İlgili kişinin açık rızasına dayanarak,
 5. Hukuki süreçlerde ve resmi kurum taleplerinde gerektiğinde.

a)    Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVK Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Şirketimiz AMENO TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b)    Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği, Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, hukuka ve KVK Kanunu’nun amacına uygun olarak aydınlatma metinlerinde belirttiğimiz amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecek ve yine KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme faaliyetine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

c)    Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle, bu kanalları kullanarak sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkânı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde, Şirketimizin hukuki sorumluluklarını yerine getirebilmesi, sizlerle kurmuş olduğumuz iş ilişkisinin gereklerinin ifa edilebilmesi ve bu doğrultuda karşılıklı olarak sahip olduğumuz hakların tesisi, kullanılması ve korunması maksadı ve ilişkide olduğumuz kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerini gözeterek Şirketimizin meşru menfaatlerini korumak gibi amaçlar dahilinde işlemek üzere toplanmaktadır.

d)    Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirketimizden;

•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi KVK Kanunu ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, “yazılı” olarak Şirketimize, aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecek başvuru formunu doldurup imzalayarak;

•    Şahsen başvuru ile,
•    Noter vasıtasıyla,
•    Başvuru sahibince email aracılığı ile

tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.